Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Ενημερωτικό Δελτίο για την πορεία του έργου Σχεδιασμός και Υλοποίηση του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας για την Ηλεκτρονική Υγεία - National eHealth Interoperability Framework (NeHIF) - Σεπτέμβριος 2020

09/09/2020
Ενημερωτικό Δελτίο για την πορεία του έργου Σχεδιασμός και Υλοποίηση του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας για την Ηλεκτρονική Υγεία - National eHealth Interoperability Framework (NeHIF) - Σεπτέμβριος 2020

Το έργο σχεδιασμού και υλοποίησης του εθνικού πλαισίου διαλειτουργικότητας για την Ηλεκτρονική Υγεία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM), εξελίσσεται εντός των χρονοδιαγραμμάτων που είχαν τεθεί. Σημειώνεται ότι στη μέχρι τώρα πορεία του, σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 20 συναντήσεις εργασίας (Telco κ.λπ.) με συμμετέχοντες περίπου 25 εμπειρογνώμονες από το χώρο της ηλεκτρονικής υγείας, οι οποίοι συγκροτήθηκαν σε ομάδες εργασίας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλου, καθώς ο ίδιος παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη του έργου. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας από άλλες χώρες και πιο συγκεκριμένα από την Ελβετία, την Ιρλανδία, την Αυστρία, τη Γαλλία, την Ιταλία, και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για πρώτη φορά στη Ελλάδα πραγματοποιείται μια θεσμικά ολοκληρωμένη προσπάθεια για το σχεδιασμό του πλαισίου διαλειτουργικότητας στην υγεία, συμβατού με αντίστοιχο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω:

  • Εναρμόνισης της διαδικασίας ανταλλαγής και χρήσης των δεδομένων υγείας με τις καλές ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές βάσει των διεθνών προτύπων και προφίλ ολοκλήρωσης.
  • Υποστήριξης της καθολικής και παραγωγικής λειτουργίας του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας.
  • Διευκόλυνσης της παροχής υπηρεσιών υγείας, τόσο για τους επαγγελματίες υγείας όσο και για τους πολίτες, με την κωδικοποίηση κλινικών εγγράφων.

Το έργο εισέρχεται πλέον σε μια σημαντική φάση όσον αφορά την εξέλιξή του. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθεί, τα παραδοτέα που αφορούν τα σενάρια χρήσης αλλά και το σχέδιο διακυβέρνησης έχουν ωριμάσει και το έργο προχωράει στη διασφάλιση της ενεργής συμμετοχής των κατασκευαστών λογισμικού, μέσω των σωματείων και επιστημονικών φορέων τους (ΣΕΠΕ, ΣΕΠΒΕ, ΕΣΠΥ, ΣΕΚΕΕ, HL7 Hellas), αλλά και της ισόρροπης συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων μερών. Παράλληλα, προχωρά η εκπαίδευση ομάδων εμπειρογνωμόνων με στόχο να μπορούν τα αρμόδια στελέχη των μονάδων υγείας να αναλύουν τις επιχειρησιακές τους ανάγκες σε θέματα ανταλλαγής δεδομένων και διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων.