Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

«Η ΕΚΑΠΥ κοινοποιεί ενημέρωση της ΕΑΑΔΗΣΥ αναφορικά με την έκδοση έκθεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα "Δυναμικά συστήματα αγορών Κατευθυντήριες γραμμές χρήσης»

31/01/2022