Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ'

16/02/2022

Έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» με κωδικό ανάρτησης «22DIAB000023631»

Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση Προέδρου 82 της 64ΗΣ/05-08-2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. (ΑΔΑ: 6ΛΦΗ46ΜΨΙΦ-9ΧΒ).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από Τετάρτη 16/02/2022 έως και την Πέμπτη 03/03/2022.

Σχετικός σύνδεσμος ανάρτησης: http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2

Πληροφορίες :

Διονυσία Ζωγόγιαννη

Τηλ:2132037519

Email: zogogiannid@0197.syzefxis.gov.gr

Αικατερίνη Νικολάου

Τηλ: 2132037554

Email: nikolaoua@0197.syzefxis.gov.gr

Σμαραγδή Βασταρδή

Τηλ:2132037543

Email:vastardis@0197.syzefxis.gov.gr

DEUTSCHE Porn