Σάββατο, 08 Αυγούστου 2020

Διενέργεια διεθνούς, ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με εκτελεστικές συμβάσεις χωρίς επαναδιαγωνισμό, για την προμήθεια είκοσι εννέα (29) δραστικών ουσιών (CPV 33690000-3)

18/07/2019

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Υγείας
Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας
(Ε.Κ.Α.Π.Υ.)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ε.Κ.Α.Π.Υ. 3/2019

Διενέργεια διεθνούς, ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για τη σύναψη
συμφωνίας πλαίσιο με εκτελεστικές συμβάσεις χωρίς επαναδιαγωνισμό, για την προμήθεια είκοσι εννέα (29)
δραστικών ουσιών (CPV 33690000-3) με προσυμφωνημένο ποσοστό επιμερισμού στη συμφωνία πλαίσιο της συνολικής ποσότητας των εν λόγω δραστικών για δύο έτη με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.873.518,75€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για κάθε έτος της συμφωνίας πλαίσιο και συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 39.747.037,50€, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τα δύο (2) έτη της συμφωνίας- πλαίσιο.