Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΑΠΥ 3-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 29 ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

20/08/2019

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

επί των σχετικών αιτημάτων που υπεβλήθησαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και αφορούν όρους του τεύχους της από 17.07.2019 Διακήρυξης Ε.Κ.Α.Π.Υ. 3/2019

(Αρ. Προκήρυξης στην ΕΕ 2019/S128-312409,

ΑΔΑΜ Διακήρυξης ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005289425 2019-07-17)