Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΑΠΥ 3-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29) ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

06/09/2019

Παροχή επιπλέον διευκρινίσεων επί των σχετικών αιτημάτων

που υπεβλήθησαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

και αφορούν όρους του τεύχους της από 17.07.2019 Διακήρυξης Ε.Κ.Α.Π.Υ. 3/2019

- Αρ. Προκήρυξης στην ΕΕ 2019/S 128-312409,

- ΑΔΑΜ Διακήρυξης ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005289425/2019-07-17