Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022

ΤΕΥΧΟΣ Γ_ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΚΑΠΥ 3-2019

17/09/2019

«Παροχή επιπλέον διευκρινίσεων επί των σχετικών αιτημάτων που

υπεβλήθησαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και αφορούν

όρους του τεύχους της από 17.07.2019 Διακήρυξης Ε.Κ.Α.Π.Υ. 3/2019

(Αρ. Προκήρυξης στην ΕΕ 2019/S 128-312409,

ΑΔΑΜ Διακήρυξης ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005289425 2019-07-17).»