Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ».

01/10/2019

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ».

Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) τις τεχνικές προδιαγραφές προς διαβούλευση με τίτλο «ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Στο παρόν επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε μορφή pdf.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.