Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΙ »

27/03/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΙ» με κωδικό ανάρτησης «21DIAB000016133».

Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ.: 960/12.03.2021 (ΑΔΑ: ΩΦΥΛ46ΜΨΙΦ-0Φ0) απόφαση Προέδρου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από σήμερα 26/03/2021 έως και την Δευτέρα 10 /04/2021.

Σχετικός σύνδεσμος ανάρτησης: http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e2s2ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Βούλγαρης Κωνσταντίνος

Τηλ: 2132037553

Email: k_voulgaris@ekapy.gov.gr

Χαντζοπλάκης Χρυσόστομος

Email: chantzoplakis_chr@0197.syzefxis.gov.gr