Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ»

05/04/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών « ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ» με κωδικό ανάρτησης « 21DIAB000016219».

Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ.:1371/02.04.2021 (ΑΔΑ:ΨΠ1Δ46ΜΨΙΦ-ΜΓ4) απόφαση Προέδρου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από σήμερα 05/04/2021 έως και την Δευτέρα 20/04/2021.

Σχετικός σύνδεσμος ανάρτησης: http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s3ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Ευαγγελία Λουλουδά

Τηλ: 2132037542 / 2132037546

Email: louloudae@0197.syzefxis.gov.gr