Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022

Έγκριση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΚΑΠΥ για 10 Είδη , ΑΔΑ:ΨΒ4Χ46ΜΨΙΦ-ΥΨΥ

19/05/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΑΔΑ


Έγκριση των Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για τα είδη:

«ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ», «ΣΥΡΙΓΓΕΣ- ΒΕΛΟΝΕΣ», «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ», «ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ», «ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ», «ΒΑΜΒΑΚΙ», «ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ», «ΑΟΡΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ», «ΟΡΟΙ – ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ» ΚΑΙ «ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ».


Σχετικός σύνδεσμος Τεχνικών προδιαγραφών στην ιστοσελίδα της ΕΚΑΠΥ πατήστε εδώ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ