Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ»

24/05/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» με κωδικό ανάρτησης «21DIAB000017033».

Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Απόφαση Προέδρου αρ. πρωτ.:1119/19.03.2021 (ΑΔΑ: 608546ΜΨΙΦ-Ζ7Φ)της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από σήμερα 24/05/2021 έως και την 08/06/2021.

Σχετικός σύνδεσμος ανάρτησης: http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Στεφανής Λάμπρος

Τηλ: 2132037552

Email: stefanisl@0197.syzefxis.gov.gr