Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ισοθερμικών χαρτοκιβωτίων (isobox).

28/05/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της συλλογής γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια ισοθερμικών χαρτοκιβωτίων (isobox), προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλής διανομή των εμβολίων στα
εμβολιαστικά κέντρα της χώρας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, με CPV 44617100 (Χαρτοκιβώτια), σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΚΑΠΥ».