Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΑΠΥ 5/2021-ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

31/05/2021

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεσσάρων (4) «Έγχρωμων Πολυλειτουργικών Μηχανημάτων με Αυτόματο Τροφοδότη Σάρωσης/Αντιγραφής


Για την υποβολή έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια τεσσάρων (4) «Έγχρωμων Πολυλειτουργικών Μηχανημάτων με Αυτόματο Τροφοδότη Σάρωσης/Αντιγραφής, (CPV: 30121300-6) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.982,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με σύναψη και κάλυψης αναλωσίμων υλικών (μελάνια και τόνερ εκτός του χαρτιού Α4) (CPV:30125110-5) συνολικής προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης 3.601,00€ με ΦΠΑ .

Επίσης , παρατίθεται έγγραφο με παροχή Διευκρινίσεων επί της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.