Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΑΠΥ 6/2021-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

31/05/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης Φωτοτυπικό χαρτί – Λοιπά υλικά γραφείου – Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB)Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια γραφικής ύλης Φωτοτυπικό χαρτί – Λοιπά υλικά γραφείου – Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB), (CPV 30199000), (CPV22851000) (CPV39264000), (CPV30237132-3) για την κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)», για ένα (1) έτος συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.716,29€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και 10.808,20€ συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ.