Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Βελόνα Υποδερμική 21G 25 mm

17/06/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της συλλογής γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια «ΥΠΟΔΕΡΜΙΚΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 21G και μήκους 25mm», για την κάλυψη των αναγκών όλων των ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ της χώρας για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής με CPV (33141320-9 ιατρικές βελόνες)