Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022

Παροχή διευκρινίσεων επί των διακηρύξεων ΕΚΑΠΥ 2/2021, 3/2021 και 4/2021.

25/06/2021

Ανακοίνωση Διευκρινίσεων


Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων επί των διακηρύξεων ΕΚΑΠΥ 2/2021, 3/2021 και 4/2021 για τη διενέργεια διεθνών, ηλεκτρονικών, ανοιχτών διαγωνισμών με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για τη σύναψη συμφωνιών πλαίσιο με εκτελεστικές συμβάσεις χωρίς επαναδιαγωνισμό».1. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΩΝ ΑΡΧΩΝ) ΑΓΟΡΑΣΤΏΝ

2. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ