Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022

Ανακοίνωση Μετάθεσης Διαγωνισμών ΕΚΑΠΥ 2-2021 και 3-2021

01/07/2021

Ανακοίνωση


Σας γνωρίζουμε ότι η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας με την απόφαση 64 που ελήφθη στην 63η /30.06.2021 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και της ημερομηνίας διενέργειας των διαγωνισμών με αριθμό διακήρυξης ΕΚΑΠΥ 2/2021( συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 113974,1) και ΕΚΑΠΥ 3/2021( συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 131980,1).