Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 7/2021 για την προμήθεια επίπλων

08/07/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 7/2021Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια επίπλων για τον εξοπλισμό των γραφείων της Ε.Κ.Α.Π.Υ (CPV: 39100000-3), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.105,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7111 «Αγορές Λοιπών Επίπλων» του Προϋπολογισμού έτους 2021 της ΕΚΑΠΥ.