Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2023

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «OΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - Τ. Π. ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ»»

11/10/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «OΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - Τ. Π. ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ»» με κωδικό ανάρτησης

«21DIAB000020032».

Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ.αρ. πρωτ.:2058/ 13.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΧΟΥ46ΜΨΙΦ-141) απόφαση Προέδρου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από σήμερα Δευτέρα 11/10/2021 έως και την Τρίτη 26/10/2021.

Σχετικός σύνδεσμος ανάρτησης: http://www.eprocurement.gov.gr/eprocdeliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e2s1

Asian Porn

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ