Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024

Επιστημονικές Δραστηριότητες – Ημερήσια Διάταξη

07/02/2014

Χαιρετισμός

Καθηγήτρια Αντωνία Τριχοπούλου, ιατρός

Αποτελεί τιμή και χαρά για μένα η συμβολή μου στο Συνέδριο για το ρόλο και τις επιβαλλόμενες δράσεις, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα με σκοπό την προστασία και προαγωγή της υγείας των πολιτών της Ένωσης, απο την παιδική ως την τρίτη ηλικία. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι η σωματική δραστηριότητα και η η σωστή διατροφή συμβάλλουν στην υγεία και μακροβιότητα, και η Ελλάδα, ως χώρα κατεξοχήν Μεσογειακή, έχει συμμετάσχει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της γνώσης αυτής. Για να γίνει , όμως, η γνώση πράξη και μάλιστα συλλογική πράξη από όλες τις ομάδες του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζονται επιλογές και κατευθυντήριες οδηγίες από της ηγεσίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συνέδριο αυτό φιλοδοξεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση των επιλογών αυτών.

Αντωνία Τριχοπούλου, ιατρός

Καθηγήτρια