Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021

Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης και Επιχειρηματικής Ευφυίας

28/02/2011

Το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια Υπηρεσιών Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων του ΥΥΚΑ και Επιχειρησιακής Ευφυΐας προϋπολογισθείσης αξίας εβδομήντα τριών χιλιάδων οχτακοσίων ΕΥΡΩ (73.800,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των κρατήσεων.