Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020

Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας (Ν.2920/2001) και αποτελεί υπηρεσία ελέγχου, με αποστολή:

Την ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού και περιφερειακού μηχανισμού για τη διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών,

σε:

  • Όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή εποπτεία του Υπουργού Υγείας
  • Όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως προς το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας.