Κυριακή, 18 Απριλίου 2021

Βασικό Νομοθετικό πλαίσιο

 • Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131/τ.Α’/27.06.2001). «Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις»
 • Υ.Α. ΔΥ(3-4)α/οικ.2161/24.07.2001 (ΦΕΚ 1008/τ.Β’/ 2001) «Σύσταση Περιφερειακού Γραφείου (Μ&Θ) του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.»
 • Π.Δ. 278/2002 (ΦΕΚ 244/τ.Α’/14.10.2002). «Οργάνωση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αυτού»
 • Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296/τ.Α’/04.12.2002). «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις»
 • Ν.3730/2008 (ΦΕΚ 262/τ.Α’/262/23.12.2008). «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις. Συνιστάται στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ»
 • Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/τ.Α’/28.08.2014). «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας»
  • Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/τ.Α’/24.12.2014), άρθρο 59 «Ρυθμίσεις Σ.Ε.Υ.Υ.Π». (α) επανασύσταση του Τομέα Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας με αντικείμενο τη διενέργεια ελέγχων των υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ως προς το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας πρόνοιας και β) μετονομασία του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ, σε Τομέα Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας).
  • Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19.03.2015). «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». (Συνιστάται Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της Διαφθοράς ως δημόσια υπηρεσία, στην οποία λειτουργεί Γραφείο συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.).
  • Απόφαση Πρωθυπουργού Υ30/09.10.2015 (ΦΕΚ 2183/τ.Β’/ 12.10.2015). Ο Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Δ. Παπαγγελόπουλος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του «ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο… του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, και συντονίζει και εποπτεύει τη δράση τους, καθορίζει τις προτεραιότητες των ελεγκτικών τους δράσεων…».


Τελευταία άρθρα