Σάββατο, 08 Αυγούστου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ. αριθμ. 2/2019, με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια επτά (7) πολυμηχανημάτων, με 3ετή εγγύηση & υπηρεσίες πλήρους τεχν. Υποστ

24/06/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια επτά (7) πολυμηχανημάτων, με 3ετή εγγύηση και υπηρεσίες πλήρης τεχνικής υποστήριξης σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης (CPV 30120000-6): με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000€ μη συμπ/νου ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον ΑΛΕ 3120103001 «Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου» του Προϋπολογισμού έτους 2019, ειδικός φορέας 1015-201.