Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024

Πακέτο οδηγιών Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ψυχική Υγεία

20/03/2012

Το πακέτο οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας παρέχει πρακτικές πληροφορίες για να συνδράμει τις χώρες στη βελτίωση της ψυχικής υγείας των πολιτών τους.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Ο σκοπός τους Πακέτου Οδηγιών είναι να υποβοηθήσει τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και τον σχεδιασμό για:

1) Να αναπτύξουν πολιτικές και συνεκτικές στρατηγικές για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των πολιτών

2) Να χρησιμοποιούν τους υπάρχοντες πόρους και μέσα για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων

3) Να παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες σε αυτούς που τις χρειάζονται

4) Να συμβάλλουν στην επαένταξη των ατόμων με ψυχικές διαταραχές σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής τους γενικότερα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ

Το πακέτο οδηγιών περιλαμβάνει τα ακόλουθα εγχειρίδια:

► Το πλαίσιο της Ψυχικής Υγείας

► Πολιτική, Σχέδια Δράσης και Προγράμματα Ψυχικής Υγείας

► Χρηματοδότηση της Ψυχικής Υγείας

► Νομοθεσία για την Ψυχική Υγεία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

► Συνηγορία για την Ψυχική Υγεία

► Οργάνωση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

► Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας