Σάββατο, 21 Μαΐου 2022

Διαδικασίες Πρότυπων Νοσοκομείων: Οικονομικό Τμήμα

09/02/2011

Αρχεία

Κατάρτιση Προϋπολογισμού Μέγεθος: 198 KB
Παρακολούθηση Συμβάσεων Μέγεθος: 59.5 KB
Απολογισμός Μέγεθος: 61.8 KB
Αρχειοθέτηση στοιχείων για τον κατασταλτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο Μέγεθος: 68.4 KB
Βεβαίωση εσόδων – έκδοση γραμματίου είσπραξης Μέγεθος: 74.2 KB
Διαχείριση δαπανών και ενταλματοποίηση αυτών Μέγεθος: 73.3 KB
Καταβολή δαπανών για μετακίνηση υπαλλήλων και λοιπών σε εντεταλμένη εργασία ή πάσης φύσεως εκπαίδευση Μέγεθος: 71.7 KB
Πληρωμή δαπανών Μέγεθος: 68.5 KB
Έλεγχος δικαιολογητικών νομιμοποίησης των δικαιούχων προς πληρωμή Μέγεθος: 67.1 KB
Παρακολούθηση ταμειακής ρευστότητας Μέγεθος: 60.3 KB
Διαχείριση χρημάτων των τακτικών αμοιβών του προσωπικού Μέγεθος: 67.6 KB
Παραλαβή δικαιολογητικών δαπανών Μέγεθος: 70.1 KB
Έσοδα από επιχορηγήσεις Μέγεθος: 71.4 KB
Παρακολούθηση ενταλμάτων προπληρωμής Μέγεθος: 69.4 KB
Λογιστικές εργασίες στα πλαίσια ενός οικονομικού έτους Μέγεθος: 85.2 KB
Έσοδα από δωρεές Μέγεθος: 72.8 KB
Καταγραφή δαπανών μισθοδοσίας Μέγεθος: 69 KB
Διαχείριση πάγιας προκαταβολής Μέγεθος: 74.2 KB
Διαδικασίες κλεισίματος βιβλίων δημόσιου λογιστικού Μέγεθος: 77.2 KB
Συμφωνία - Κλείσιμο Ταμείου Μέγεθος: 65.1 KB
Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων Μέγεθος: 60.3 KB
Φορολογικές υποχρεώσεις - υποβολή στοιχείων Μέγεθος: 64.7 KB
Σύνταξη τακτικών report προς τη διοίκηση Μέγεθος: 72.4 KB
Εσωτερικός έλεγχος Μέγεθος: 72.7 KB
Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων Μέγεθος: 67.3 KB