Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2022

Αντιμετώπιση εξαρτήσεων

Τελευταία άρθρα

16/01/2018

Στοιχεία για ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης - Data of e-cigarettes and refill containers

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4419/2016 με το οποίο ενσωματώθηκε το άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/ 40/ ΕΕ, οι κατασκευαστές/ εισαγωγείς ηλεκτρονικών τσιγάρων ή περιεκτών αναπλήρωσης υποβάλλουν, κατά περίπτωση, στο Υπουργείο Υγείας πληροφορίες για: α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή, του υπεύθυνου νομικού ή φυσικού προσώπου εντός της Ένωσης και, κατά περίπτωση, του εισαγωγέα στην Ένωση, β) κατάλογο όλων των συστατικών που περιέχονται στο προϊόν και όλων των εκπομπών από τη χρήση του, ανά μάρκα και τύπο, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων αυτών, γ) τοξικολογικά δεδομένα που αφορούν τα εν λόγω συστατικά και εκπομπές των προϊόντων, μεταξύ άλλων όταν θερμαίνονται, αναφέροντας συγκεκριμένα τις επιπτώσεις τους στην υγεία των καταναλωτών όταν εισπνέονται, και συνεκτιμώντας, μεταξύ άλλων, τυχόν επιπτώσεις εθισμού, δ) πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία και την πρόσληψη νικοτίνης, όταν το προϊόν καταναλώνεται υπό κανονικές ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες, ε) περιγραφή των συστατικών του προϊόντος,συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του μηχανισμού ανοίγματος και επαναπλήρωσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου ή του περιέκτη επαναπλήρωσης, στ) περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής, μεταξύ άλλων εάν περιλαμβάνει την εν σειρά παραγωγή, και δήλωση ότι η διαδικασία παραγωγής πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, ζ) δήλωση ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας φέρουν την πλήρη ευθύνη για την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος, όταν διατίθεται στην αγορά και χρησιμοποιείται υπό κανονικές ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες.

Οι εν λόγω πληροφορίες δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας τηρουμένων των διατάξεων περί εμπορικού απορρήτου. Λόγω της ανάγκης προστασίας του εμπορικού απορρήτου και του ομοιόμορφου προσδιορισμού από τους κατασκευαστές / εισαγωγείς της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που υποβάλλονται κατά το άρθρο 18 του νόμου, οι ανωτέρω πληροφορίες είναι προς το παρόν υπό επεξεργασία.

Pursuant to Article 20 of the Directive 2014/40/EU, manufacturers / importers of electronic cigarettes or refill containers shall, respectively, submit to the Greek Ministry of Health information on: (a) the name and the contact details of the manufacturer, the legal or natural person responsible within the Union and, if applicable, the importer in the Union, (b) a list of all the ingredients contained in the product and of all emissions resulting from its use by brand and type, including quantities thereof, (c) toxicological data regarding the product's ingredients and emissions, including when heated, referring in particular to their effects on the health of consumers when inhaled and taking into account, inter alia, any addictive effect, (d) information on the nicotine doses and uptake when consumed under normal or reasonably foreseeable conditions, (e) a description of the components of the product; including, where applicable, the opening and refill mechanism of the electronic cigarette or refill containers, (f) a description of the production process, including whether it involves series production, and a declaration that the production process ensures conformity with the requirements of this Article, (g) a declaration that the manufacturer and importer bear full responsibility for the quality and safety of the product, when placed on the market and used under normal or reasonably foreseeable conditions.

This information is published on the website of the Ministry of Health in compliance with the provisions on commercial confidentiality. Due to the need to protect commercial confidentiality and the uniform determination by manufacturers / importers of the confidentiality of the information submitted under Article 20 of the Directive, the above information is currently being processed.

Κοινοποιήσεις – Πληροφορίες για το ηλεκτρονικό τσιγάρο
16/01/2018

Συστατικά κι εκπομπές προϊόντων καπνού - Πρόσθετα σε τσιγάρα και καπνό για στριφτά τσιγάρα (Ingredients and emissions - Additives in cigarettes and roll your own tobacco)

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του Ν. 4419 / 2016 με τα οποία ενσωματώθηκαν τα άρθρα 5 και 6 της Οδηγίας 2014/ 40/ ΕΕ αντίστοιχα, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού υποβάλλουν στο Υπουργείο Υγείας πληροφορίες για τα συστατικά και τις εκπομπές ανά μάρκα και τύπο, καθώς και τα πρόσθετα που περιέχονται σε τσιγάρα και καπνό για στριφτά τσιγάρα και περιλαμβάνονται σε κατάλογο ιεράρχησης προσθέτων, με βάση εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς τσιγάρων και καπνού για στριφτά τσιγάρα που περιέχουν πρόσθετο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο ιεράρχησης προσθέτων θα πρέπει να πραγματοποιούν εκτεταμένες μελέτες για κάθε πρόσθετο και να συντάσσουν σχετικές εκθέσεις που θα τις υποβάλλουν στο Υπουργείο Υγείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Manufacturers and importers of cigarettes and roll your own tobacco for spinning cigarettes containing an additive listed in the priority list should carry out extensive studies on each additive and submit relevant reports to the Greek Ministry of Health and the European Commission.

Due to the need to protect commercial confidentiality and the uniform identification by manufacturers / importers of the confidentiality of the information submitted under the relevant articles, the above information is currently being processed.

Κοινοποίηση συστατικών κι εκπομπών προϊόντων καπνού
15/01/2018

Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος

Στο σχετικό αρχείο περιλαμβάνονται τα στοιχεία επικοινωνίας των κατά τόπους Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος στα οποία μπορούν να απευθύνονται όσοι επιθυμούν να λάβουν υπηρεσίες απεξάρτησης από τα προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα.

Τα στοιχεία επικαιροποιούνται ανά τακτά διαστήματα, κατόπιν επικοινωνίας με τις διοικήσεις των αρμοδίων φορέων.

Πληροφορίες για την Απεξάρτηση από το κάπνισμα
Σελίδα: από 4